GRUNDSANIERUNG INTERNAT SPORTGYMNASIUM JENA

Generalinstandsetzung Internat Sportgymnasium Johann Chr. Fr. GuthsMuths Jena
als ÖPP – Beschaffungsmaßnahme

Planung 2009, Fertigstellung 2009
LPH 5